Telefon

+382 68 030 219

Naša ordinacija

Uloga našeg rada je sistematski pregled organizma, i otkrivanje uzroka bolesti sa posljedicnom primjenom odgovarajuce terapije.

Posjetite nas.

Radno vrijeme

PONEDELJAK
10:00h - 20:00h
UTORAK
10:00h - 20:00h
SRIJEDA
10:00h - 20:00h
ČETVRTAK
NE RADIMO
PETAK
10:00h - 20:00h
SUBOTA I NEDELJA
NE RADIMO
Profesionalni odnos i povjerljivost informacija su garancija i kvalitet nasih usluga.

Visokokvalitetna zdravstvena zastita

Konstantna briga o vasem zdravlju 24 h, ukljucujuci kucne posjete.

Svakodnevno skupljanje znanja i iskustva u cilju poboljsanja kvaliteta naseg rada.

20000

Broj pregleda

879

Broj zadovljnih pacijenata

93

Broj rodjene djece

30

Godina iskustva

Osoblje

lucija-osoblje
Dr Lucija Gvozdenović
Akušer / Ginekolog / Endokrinolog
raisa-osoblje
Raisa Kilibarda
Medicinska sestra
snezana-osbolje
Snežana Rović
Administrator
Ordinacija NikaMed plus sa zadovoljstvom ucestvovala u kampanji za prevenciju karcinoma dojke pod nazivom “Podji na kontrolu” koju organizovala NVO “Brini o sebi” i obezbijedila fenomenalne popuste na ultrazvucni pregled dojki i male karlice i popust na komplet ginekoloski pregled koji traje u periodu od 1 oktobra do 15 novembra 2019 godine.

DR Lucija Gvozdenović, akušer, ginekolog i endokrinolog za „Dan“ otkriva kako da prepoznate i liječite sindrom policističnih jajnika

Bolest sa više lica

Naj­če­šći hor­mon­ski po­re­me­ćaj kod že­na u re­pro­duk­tiv­nom pe­ri­o­du, iz­me­đu pu­ber­te­ta i me­no­pa­u­ze, su po­li­ci­stič­ni jaj­ni­ci. Oni mo­gu da uzro­ku­ju niz pro­mje­na u žen­skom ti­je­lu, a u naj­te­žim slu­ča­je­vi­ma da do­ve­du i do ne­plod­no­sti. O sin­dro­mu po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka za „Dan“ go­vo­ri dr Lu­ci­ja Gvo­zde­no­vić, aku­šer, gi­ne­ko­log i en­do­kri­no­log iz or­di­na­ci­je „Ni­ka­Med” iz Pod­go­ri­ce.
– Ovaj sin­drom po­ka­zu­je ve­ći broj simp­to­ma u isto vri­je­me – ka­že dr Gvo­zde­no­vić za „Dan“. – Ta­ko­đe, po­znat je i kao po­li­ci­stič­na bo­lest jaj­ni­ka, Stajn Le­ven­ta­lov sin­drom ili sin­drom hi­pe­ran­dro­ge­ne ano­vu­la­ci­je. Ime tog sta­nja po­ti­če od iz­gle­da jaj­ni­ka. Na­i­me, kod ve­ći­ne že­na obo­lje­lih od tog po­re­me­ća­ja jaj­ni­ci su po­ve­ća­ni i pu­ni ma­lih ci­sta ko­je se na­la­ze is­pod sa­mog omo­ta­ča jaj­ni­ka – „po­li­ci­stič­ni iz­gled“. Me­di­ci­na još uvi­jek u pot­pu­no­sti ni­je si­gur­na šta je to što iza­zi­va sin­drom po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka, ali lje­ka­ri se sla­žu da dva fak­to­ra ima­ju znaj­čaj­nu ulo­gu, a to su ži­vot­ne na­vi­ke i ge­net­ski fak­to­ri. Ve­li­ki broj že­na ko­ji ima sin­drom po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka ima i sta­nje ko­je je po­zna­to pod na­zi­vom in­su­lin­ska re­zi­sten­ci­ja. Ovo sta­nje se ja­vlja ka­da ti­je­lo ima po­te­ško­ća u iz­vo­đe­nju nor­mal­nih „ak­tiv­no­sti“ in­su­li­na kao što je re­gu­la­ci­ja še­će­ra u kr­vi. Vi­sok ni­vo in­su­li­na mo­že da po­spje­ši stva­ra­nje mu­ških hor­mo­na, uklju­ču­ju­ći i te­sto­ste­ron. In­su­lin­ska re­zi­sten­ci­ja mo­že bi­ti iza­zva­na ili ge­net­skim fak­to­ri­ma ili ži­vot­nim na­vi­ka­ma (kao što je go­ja­znost), ili mo­že bi­ti kom­bi­na­ci­ja ova dva fak­to­ra.
Ko­je že­ne su u naj­ve­ćem ri­zi­ku da do­bi­ju ovaj sin­drom?
– Na te­me­lju da­na­šnjih di­jag­no­stič­kih kri­te­ri­ju­ma pro­cje­nju­je se da od pet do 10 od­sto že­na u plod­nom raz­do­blju bo­lu­je od ove bo­le­sti. Ul­tra­zvuč­no se broj­ne ci­ste na jaj­ni­ku na­đu i če­šće, u čak 22 do 25 od­sto že­na, ali že­ne ne­ma­ju uvi­jek osta­le simp­to­me ko­je pra­te ovaj sin­drom, pa se u tih pre­o­sta­lih 15 od­sto slu­ča­je­va go­vo­ri o jaj­ni­ci­ma na­lik na po­li­ci­stič­ne. Naj­če­šći uzrok po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka je hi­pe­ran­dro­ge­ne­mi­ja – po­vi­šen ni­vo pol­nih hor­mo­na an­dro­ge­na u pu­ber­te­tu kod mla­dih dje­vo­ja­ka. Za­što do ovo­ga do­la­zi ni­je sa­svim po­zna­to, a ge­net­ska pre­di­spo­zi­ci­ja na­vo­di se kao vo­de­ći uzroč­nik.
Ko­ji simp­to­mi uka­zu­ju na po­sto­ja­nje po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka, ka­ko mo­že­mo da ih pre­po­zna­mo?
– Zna­ci i simp­to­mi po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka po­ja­vlju­ju se ubr­zo po­sli­je pr­ve men­stru­a­ci­je (me­nar­ha). Ali, u ne­kim slu­ča­je­vi­ma sin­drom po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka raz­vi­ja se ka­sni­je to­kom re­pro­duk­tiv­nog pe­ri­o­da, na pri­mjer zbog zna­čaj­nog po­ve­ća­nja tje­le­sne te­ži­ne. S ob­zi­rom na vr­stu i te­ži­nu bo­le­sti, va­ri­ra­ju od oso­be do oso­be. Naj­če­šće je to men­stru­al­ni po­re­me­ćaj; pri­mje­ri men­stru­al­nog po­re­me­ća­ja uklju­ču­ju men­stru­al­ne in­ter­va­le du­že od 35 da­na, ma­nje od osam men­stru­al­nih ci­klu­sa go­di­šnje, iz­o­sta­nak men­stru­a­ci­je če­ti­ri mje­se­ca i du­že ili pro­du­že­no kr­va­re­nje ko­je mo­že bi­ti sla­bo ili obil­no. Ta­ko­đe, je­dan od simp­to­ma mo­že da bu­de na­ku­plja­nje ma­snog tki­va u pred­je­lu sto­ma­ka (ta­ko­zva­ni mu­ški tip de­blji­ne) i go­ja­znost. Sko­ro po­lo­vi­na že­na sa sin­dro­mom po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka je go­ja­zna.

Da­lje, že­ne ko­je ima­ju po­li­ci­stič­ne jaj­ni­ke če­sto ima­ju i ak­ne, kao i po­tam­nje­lu, bar­šu­na­stu ko­žu na vra­tu, pa­zu­šnim ja­ma­ma, unu­tra­šnjoj stra­ni be­da­ra, vul­vi i is­pod doj­ki. To sta­nje ko­že znak je neo­sje­tlji­vo­sti na in­su­lin. Po­vi­šen ni­vo mu­ških hor­mo­na, še­ćer­na bo­lest (pre­di­ja­be­tes ili di­ja­be­tes ti­pa 2), vi­so­ke vri­jed­no­sti li­pi­da u kr­vi i ne­plod­nost ta­ko­đe mo­gu da uka­žu na sin­drom po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka. Osta­le kli­nič­ke ka­rak­te­ri­sti­ke ovog sta­nja va­ri­ra­ju od pa­ci­jen­ta do pa­ci­jen­ta. Če­sta je gre­ška, čak i me­đu lje­ka­ri­ma, da sva­ka že­na ko­ja ima sin­drom po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka ima zna­ke pre­ko­mjer­ne te­ži­ne, iz­ra­že­nu ma­lja­vost i slič­no. U stvar­no­sti, sa­mo 40 od­sto že­na sa ovim sin­dro­mom po­ka­zu­je go­re ­na­ve­de­ne simp­to­me. Još jed­na od za­blu­da je da ovo sta­nje stag­ni­ra sa vre­me­nom. Mno­ga is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da se sin­drom po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka sma­nju­je sa go­di­na­ma. Po­ne­kad se de­si da že­ne ko­ji­ma je svo­je­vre­me­no di­jag­no­sti­ko­van ovaj sin­drom to­kom go­di­na raz­vi­ju sma­nje­nu ova­ri­jal­nu re­zer­vu.
Ka­ko iz­gle­da di­jag­no­sti­ka sin­dro­ma po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka?
– Na­laz mo­že bi­ti vr­lo ša­ro­lik i bo­lest se raz­li­ku­je kod po­je­di­nih že­na. Di­jag­no­za se po­sta­vlja kom­bi­na­ci­jom kli­nič­kih, ul­tra­zvuč­nih i la­bo­ra­to­rij­skih na­la­za hor­mo­na. Kli­nič­ki na­la­zi ob­u­hva­ta­ju pre­gled, in­for­ma­ci­je o simp­to­mi­ma že­ne, nje­nim pre­đa­šnjim bo­le­sti­ma i po­ro­dič­nim bo­le­sti­ma. Za po­sta­vlja­nje di­jag­no­ze po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka da­nas se zlat­nim stan­dar­dom sma­tra ul­tra­zvuč­ni pre­gled. Tran­sva­gi­nal­nim ul­tra­zvu­kom vr­lo se po­u­zda­no mo­gu mje­ri­ti i ana­li­zi­ra­ti de­ta­lji u jaj­ni­ku. Di­jag­no­za se po­sta­vlja na osno­vu po­sto­ja­nja dva od tri vi­še­pro­pi­sa­nih kri­te­ri­ju­ma, sa­mo po­li­ci­sti­čan iz­gled jaj­ni­ka ni­je do­vo­ljan za po­sta­vlja­nje di­jag­no­ze ovog simp­to­ma.
Šta pod­ra­zu­mi­je­va li­je­če­nje ovog sin­dro­ma?
– Pri­stu­pi li­je­če­nju po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka su raz­li­či­ti, jer se i simp­to­mi raz­li­ku­ju od že­ne do že­ne. Ipak, uko­li­ko ima­te po­li­ci­stič­ne jaj­ni­ke i že­li­te da osta­ne­te u dru­gom sta­nju, naj­va­žni­je je da sma­nji­te tje­le­snu te­ži­nu. Do­ka­za­no je da sma­nje­nje ma­se od pet od­sto mo­že do­ve­sti do nor­ma­li­za­ci­je men­stru­al­nog ci­klu­sa i po­nov­nog us­po­sta­vlja­nja ovu­la­ci­je, či­me se po­ve­ća­va plod­nost. Uz to, tre­ba­lo bi da po­ve­ća­te fi­zič­ku ak­tiv­nost, pre­sta­ne­te da pu­ši­te i pi­je­te al­ko­hol. Li­je­če­nje sin­dro­ma po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka uglav­nom je usmje­re­no na rje­ša­va­nje pro­ble­ma kao što su ne­plod­nost, tre­ti­ra­nje ak­ni, ma­lja­vost – hir­su­ti­zam, rje­ša­va­nje pro­ble­ma de­blji­ne i in­su­lin­ske re­zi­sten­ci­je. U li­je­če­nju se ko­ri­ste ni­sko­do­zi­ra­na an­ti­an­dro­ge­na hor­mon­ska kon­tra­cep­ci­ja (Yaz, Yasmin, Ci­lest), ge­sta­ge­ni (Dup­ha­ston, Utro­ge­stan), an­ti­an­dro­ge­ni (Ci­pro­te­ron ace­tat, flu­ta­mid, fi­na­ste­rid), in­su­lin sen­zi­tiv­ni lje­ko­vi (met­for­min i slič­no), hor­mon­ska kon­tra­cep­ci­ja uz do­da­tak ni­skih do­za an­ti­an­dro­ge­na ili in­su­lin sen­zi­tiv­nih lje­ko­va. Ako je pla­ni­ra­na trud­no­ća, on­da se da­ju lje­ko­vi za sti­mu­la­ci­ju ovu­la­ci­je. Po­je­di­ne že­ne ko­je ima­ju sin­drom po­lic­i­stič­nih jaj­ni­ka mo­gu ima­ti sma­nje­nu mo­guć­nost za­če­ća, dok dru­gi­ma to ne pred­sta­vlja ni­ka­kav pro­blem. Me­đu­tim, uko­li­ko zbog ovog obo­lje­nja ima­te pro­blem sa plod­no­šću, uspje­šno se rje­ša­va van­tje­le­snom oplod­njom.
Ka­da je u li­je­če­nju neo­p­hod­na hi­rur­ška in­ter­ven­ci­ja?
– Ako vam lje­ko­vi ne po­ma­žu da za­trud­ni­te, kod ne­kih že­na sa sin­dro­mom po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka mo­že se iz­vr­ši­ti la­pa­ro­skop­ski za­hvat. To­kom te ope­ra­ci­je se po­mo­ću elek­trič­ne stru­je ili la­se­ra bu­še ru­pi­ce u fo­li­ku­li­ma na po­vr­ši­ni jaj­ni­ka. Cilj je da se pod­stak­ne ovu­la­ci­ja. Va­žno je da zna­te da me­di­ci­na ni­je ma­te­ma­ti­ka; če­sto se lju­di iz­ne­na­de ka­da raz­go­va­ra­ju o svom is­ku­stvu sa ne­kom bo­le­šću i ka­žu „… i me­ni su re­kli lje­ka­ri da imam tu bo­lest, ali me­ni ni­je bi­lo ta­ko, ja ni­sam ima­la te simp­to­me kao ti”. Pri­mjer ka­ko jed­na bo­lest mo­že ima­ti vi­še li­ca u gi­ne­ko­lo­gi­ji je upra­vo sin­drom po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka. Kod ne­kih že­na se to is­po­lji kao po­ja­ča­na dla­ka­vost, kod dru­gih kao iz­o­sta­nak men­stru­a­ci­je po­ne­kad i po dva-tri mje­se­ca, kod ve­li­kog bro­ja že­na je to osnov­ni uzrok brač­ne ne­plod­no­sti. Po­li­ci­stič­ni jaj­ni­ci ni­su sa­mo estet­ski pro­blem, već i ozbi­ljan zdrav­stve­ni pro­blem. Ako pri­mije­ti­te kod se­be je­dan od na­ve­de­nih simp­to­ma sa­vje­tu­jem vam da se obra­ti­te lje­ka­ru na vri­je­me da bi bo­lest bi­la ot­kri­ve­na što pri­je i da bi­ste što pri­je po­če­li te­ra­pi­ju i iz­bje­gli ozbilj­ne kom­pli­ka­ci­je po­put di­ja­be­te­sa, spon­ta­nih po­ba­ča­ja, po­re­me­ća­ja ma­sno­će u kr­vi, hi­per­ten­zi­je, bo­le­sti sr­ca i krv­nih su­do­va.
Sne­ža­na Mol­do­van

Pro­mje­na is­hra­ne na vr­hu li­ste pri­o­ri­te­ta

– Pr­vi ko­rak u ko­rek­ci­ji is­hra­ne u slu­ča­ju sin­dro­ma po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka je­ste sma­nje­nje uno­sa uglje­nih hi­dra­ta – is­ti­če dr Gvo­zde­no­vić. – Na taj na­čin će ni­vo in­su­li­na pri­rod­no pa­sti i dru­gi hor­mo­ni u ti­je­lu po­ste­pe­no će po­če­ti da se vra­ća­ju u ba­lans. Is­hra­na kod po­li­ci­stič­nih jaj­ni­ka sva­ka­ko bi tre­ba­lo da bu­de urav­no­te­že­na i ni­ka­ko na­gla i re­strik­tiv­na. Naj­va­žni­je je iz is­hra­ne is­klju­či­ti sve što sa­dr­ži še­ćer – ko­la­če, tor­te, keks, slat­ka pi­ća, ali i skrob­ne na­mir­ni­ce po­put ve­o­ma štet­nog bi­je­log bra­šna, pe­ci­va i broj­nih dru­gih pe­kar­skih pro­iz­vo­da, tje­ste­ni­na, bi­je­log pi­rin­ča i krom­pi­ra. In­te­gral­ne ži­ta­ri­ce mo­že­te je­sti umje­re­no, a je­lov­nik bi tre­ba­lo da se za­sni­va na mor­skoj i reč­noj ri­bi, se­zon­skom po­vr­ću, vo­ću, pi­le­ti­ni, ja­ji­ma, ko­štu­nja­vim plo­do­vi­ma. Ta­ko­đe je po­treb­no uno­si­ti do­volj­ne ko­li­či­ne teč­no­sti, na­ro­či­to vo­de – oko dva li­tra dnev­no, da bi­ste mo­gli da is­pe­re­te sve tok­si­ne iz or­ga­ni­zma ko­ji će na­sta­ja­ti ka­da ti­je­lo bu­de raz­la­ga­lo ma­sti. Po­li­ci­stič­ni jaj­ni­ci ni­ka­ko ni­su za pot­cje­nji­va­nje; uko­li­ko ima­te po­me­nu­te simp­to­me, ja­vi­li ste se va­šem gi­ne­ko­lo­gu i po­če­li ste od­go­va­ra­ju­ću te­ra­pi­ju, vr­lo je va­žno da vo­di­te ra­ču­na o pra­vil­no ba­lan­si­ra­noj is­hra­ni. Naj­go­re što se­bi mo­že­te ura­di­ti je da se pod­vrg­ne­te ne­koj ri­go­ro­znoj i re­strik­tiv­noj di­je­ti bez uglje­nih hi­dra­ta, ko­ja u krat­kom vre­men­skom ro­ku ski­da ve­li­ki broj ki­lo­gra­ma. Ta­kvi re­strik­tiv­ni i br­zi pro­gra­mi mr­ša­vlje­nja oslo­bo­di­će vas su­vi­šnih ki­lo­gra­ma, ali to je u naj­ve­ćoj mje­ri vo­da, a ne vi­šak ma­sno­ća. U dnev­nu is­hra­nu uklju­či­te pu­no ži­ta­ri­ca, vo­ća i po­vr­ća, pro­te­i­na, kon­tro­li­ši­te unos uglje­nih hi­dra­ta i ma­sti, pij­te pu­no teč­no­sti i re­dov­no se re­kre­i­raj­te.